امروز جمعه 02 مهر 1400
lawman.cloob24.com
  0
  تعیین خواسته وبهای آنصدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد به علت تخلف از شرط مقوم به ریال و استرداد وجوه پرداختی به میزان ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته
  دلایل و

  منضمات

  کپی مصدق 1 – قرارداد مورخ 2-اظهارنامه شماره ، 3- مدرک مورد نیاز دیگر
  ریاست محترم مجتمع قضایی”نام شهرستان محل وقوع قرارداد یا ملک یا محل انجام تعهد یا اقامت خوانده “

  با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

  اینجانب با خوانده/خواندگان قراردادی را در تاریخ دایر بر منعقد کرده و کلیه/ قسمتی از تعهدات قراردادی خود را انجام داده‌ام. نظر به اینکه در قرارداد قید شده است که…………………………..و با عنایت به اینکه ازشرط مذکور در قرارداد تخلف گردیده و طبق بند …… قرارداد مورخ …………. اینجانب دارای حق فسخ بوده ام و اراده اینجانب به فسخ معامله نیز بوسیله اظهارنامه به اطلاع وی رسیده است فلذا صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد استنادی و استرداد وجوه پرداختی به میزان……………. ریال مستنداً به ماده 399 قانون مدنی و 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً وفق ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن حسب ماده 117 همین قانون تقاضا می شود.

  محل امضا – مهر – اثر انگشت
  0
  بهتر است برای اعلام فسخ قرارداد ابتدا و به طور فوری برای طرف قرارداد یک اظهارنامه فرستاده و مراتب فسخ را به وی اعلام نمود و ناگزیر، متعاقب آن برای طرح دعوای فسخ و تشخیص آن از سوی دادگاه حقوقی دادخواست داد.
  0
  نتیجه حکم فسخ برگشتن همه چیز به وضعیت قبل از معامله است؛ یعنی مال فروخته شده یا مال منتقل شده با تعهد موضوع قرارداد به وضعیت قبل از قرارداد برگشته و وجه معامله نیز به مالکیت خریدارالبته در صورتیکه در قرارداد برای فسخ وجه التزام یا شرط جزا تعیین شده باشد آن نیز از سوی ذینفع مورد مطالبه است.باید توجه داشت که در زمان بین وقوع معامله و اعلام فسخ مال یا تعهد در مالکیت و متعلق حق ذینفع آن قرار می گیرد و تصرف در آن به صورت قانونی و حقوقی بوده است و امکان خدشه بر آن وجود ندارد مثلا اگر مالی فروخته شده باشد و خریدار در این دوره از منافع آن استفاده نموده باشد،...
  0

  در شرح دادخواست شخص باید تمام موارد لازم جهت اثبات ادعای خود را درج کند. همچنین پیوست اسناد و مدارک موجود نیز اهمیت بسیاری دارد.

  0

  در شرط خیار محدودیتی وجود ندارد و این امر می تواند به یکی از طرفین قرارداد یا هر دو و حتی شخصی ثالث نیز اختصاص پیدا کند. تنها نکته مهم در این خصوص مدت زمان مشخص شده در شرط خیار است.

  0

   1- مراجعه متقاضی به دفتر خانه و اخذ درخواست تفکیکی و ارائه آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفکیکی که تهیه نموده باشد. ٢- دستور ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده جهت اقدام. 3- ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده. 4- بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید عند اللزوم. 5- امضاء نامه وسیله مسئول مربوطه و صدور أن 6- برگشت پرونده به بایگانی وضبط أن تا وصول پاسخ شهرداری 7 - مراجعه متقاضی به ثبت پس از بازگشت دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری جهت ادامه عملیات تفکیک.

  8- وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تأیید شده ها 9- دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی وسیله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضی 10 - ثبت نام در دفتر اندیکاتور | 11- ارسال سوابق به بایگانی جهت ضبط نا مراجه متقاضی در روز تعیین شده. 12- مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعیین نماینده ونقشه بردار 13 تعیین نماینده و نقشه بردار وسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل 14- تودیع فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق 15- عزیمت نماینده ونقشه بردار به محل همراه متقاضی 16-معرف ملک وسیله متقاضی وتشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نشده و ارزیابی توسط نقشه بردار و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی 17- ترسیم نقشه تفکیکی و تنظیم برگ ارزیابی وسیله نقشه بردار ونهبه صورت جلسه تفکیکی وسیله نماینده وامضاء آن وسیله نقشه بردار و نماینده ومتغاضی 18- ارائه گزارش نماینده ونقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه ونقشه تفکیکی 19- گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت. 20- برسی مسئول اداره و ارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک 021 ارسال پرونده به حسابدار جهت محاسبه هزینه تفکیک 22- پرداخت هزینه تفکیک توسط متقاضی در بانک. 23 پیوست قبض پرداخت هزینه تفکیک به پرونده و ارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء 23- کنترل و امضاء صورت مجلس تفکیکی وسیله مسئول مربوطه د- ارسال صورت مجلس تفکیکی به اندیکاتور جهت صدور و ارسال آن به دفتر خانه 26- صدور صورت جلسه تفکیکی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه 27- برگشت پرونده همراه با سوابق به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه

  0

  بسمه تعالی

  ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک "نام شهرستان محل وقوع پلاک ثبتی "

  با سلام احتراما وبا تقدیم مستندات ضمیمه از تصویر مصدق: 1- مستند دلیل مالکیت. 2- شناسنامه شماره اینجانب به استحضار می رساند:

  اینجانب اینجانبان به مالکیت رسمی ششدانگ پلاک ثبتی شماره 1 بخش دارم داریم. نظر به احداث آپارتمان بر اساس نقشه و پروانه احداث بنای ماخوذه از شهرداری به شرح ذیل صدور دستور تفکیک پلاک ثبتی اینجانب اینجانبان به شماره فوق الذکر مورد استدعاست

  باتشکر و سپاس فراوان

   محل امضاء - مهر – انگشت

  0

  ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک "نام شهرستان محل وقوع آپارتمان "

  با سلام احتراما وبا تقدیم مستندات ضمیمه از تصویر مصدق: 1- مستند دلیل مدیریت. 2- اظهارنامه ابلاغ شده شماره به استحضار می رساند اینجانب اینجانبان به موجب مصوبه مجمع عمومی مالکین بعنوان مدیر مجموعه اپارتمانی مسکونی انتخاب شده ام نظر به این که باید هزینه های آب برق گاز تلفن و حق شارژ فی مابین ساکنین به صورت مورد توافق بر اساس بالسویه نفسی گردد و سهم حق شارژ اپارتمان مسکونی آقای لخاتم به عنوان یکی از مالکین ساکنین مجتمع آپارتمان نشانی فوق به میزان ریال می باشد که از پرداخت آن خودداری می نمایند و با وصف أبلاغ مراتب نیز به نامبرده طی اظهار نامه شماره در اجرای ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها و نسبت به پرداخت حق شماره مفرد سهمی خود به میزان مبلغ ریال اقدام ننموده اند و قطع خدمات مشترک بهره مندی از امکانات مجموعه اپارتمانی نیز در وادار کردن به پرداخت حق السهم از شارژمؤثر واقع شده است. فلذا صدور اجرائیه ثبتی مورد استدعاست

  باتشکر و سپاس فراوان

  محل امضا مهر انگشت

  0

  خلاصه اظهارات

  مخاطب محترم

  بدین وسیله مراتب عزل از وکالت اعطایی به شما که طی وکالتنامه شماره دفترخانه شماره و نام شهرستان " جهت انجام وکالت مندرج در آن داده شده است رسما اعلام می تردد لذا با توجه به این که با ارسال این اظهارنامه قانونی دیگر ندا اختیار که در انجام وکالتنامه مذکور ندارید. ضمن خودداری از انجام وکالتنامه حساب دوران وکالت خود را نیز ارائه فرمایید

  رونوشت: دفتر خانه شماره و نام شهرستان" جهت ثبت موضوع عزل از وکالت شماره فوق الذکر در دفاتر مربوطه و عندالإستعلام اعلام عزل به مبادی مذکور

  خلاصه جواب

  0

  ریاست محترم مجتمع قضایی " نام شهرستان محل اقامت خوانده"

  با سلام احترام به استحضار می رساند:

   اینجانب با تنظیم وکالتنامه فوق الاشعار به خوانده خواندگان در جهت اجاره منزل مسکونی خود واقع در پلاک ثبتی شماره | بخش "شماره و نام شهرستان " اعطای وکالت بلاعزل نموده ام نظر به این که خوانده خواندگان با تنظیم مبایعه نامه مذکور در فوق از حدود اختیارات وکالتی اعطایی تجاوز کرده و با اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال خسارات زیادی را به اینجانب وارد کرده اند فلذا صدور حکم به ابطال وکالتنامه شماره دفترخانه شماره و نام شهرستان " و نیز سند انتقال قطعی معامله تنظیمی در دفترخانه شماره و نام شهرستان " به | استناد مواد 247 و 663 قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست

  محل امضاء - مهر - انگشت