امروز دوشنبه 31 تیر 1398
lawman.cloob24.com
  0

  ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلام علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

  اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

  ثانیا"؛ با توجه به اینکه مستند به همان سند، خوانده، متعهد به پرداخت... عدد سکه کامل بهار آزادی به موکله می‌باشد.

  ثالثا"؛ با لحاظ اینکه مستند دعوی موکله، سند رسمی است و وفق بند «الف» ماده 108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

  رابعا"؛ با ملاحظه اینکه موکله، خوف از نقل و انتقال اموال توسط خوانده محترم را دارد.

  خامسا"؛ با لحاظ اینکه وفق ماده 112 قانون فوق‌الذکر، موکله اینجانب اختیار دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، نسبت به تقدیم دادخواست ماهیتی (الزام خواندگان به پرداخت مهریه به تعداد... عدد سکه کامل بهار آزادی) اقدام نماید و مشارالیها در نظر دارد از این اختیار قانونی خویش استفاده نماید.

  لذا صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ... ریال از اموال بلامعارض خوانده، وفق بند «الف» ماده 108 قانون اخیرالذکر و ایضا" بدلیل خوف از نقل و انتقال اموال توسط خوانده، وفق ماده 117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خوانده محترم مورد استدعاست.

  با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

  وکیل خواهان

  0

  ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده سلام علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را به استحضار میرساند:

  اولا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق عقدنامه رسمی پیوستی رابطه زوجیت فیمابین موکله و خوانده محترم محرز و مسلم است.

  ثانیا"؛ با توجه به اینکه مستند به همان سند، خوانده، متعهد به پرداخت... عدد سکه کامل بهار آزادی به موکله می‌باشد.

  ثالثا"؛ با توجه به اینکه موکله کل مهریه مافیالقباله خویش، به تعداد... عدد سکه کامل بهار آزادی را مطالبه نموده است.

  رابعا"؛ با لحاظ اینکه مستند دعوی موکله، سند رسمی است و وفق بند «الف» ماده 108 قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور تأمین خواسته، منوط و موکول به تودیع خسارت احتمالی نمی‌باشد.

  خامسا"؛ با ملاحظه اینکه موکله، خوف از نقل و انتقال اموال توسط خوانده محترم را دارد.

  لذا موارد ذیل مورد استدعاست:

  1ـ بدوا" صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ... ریال از اموال بلامعارض خوانده، وفق بند «الف» ماده 108 قانون اخیرالذکر و ایضا" بدلیل خوف از نقل و انتقال اموال، توسط خوانده، وفق ماده117 قانون فوق‌الذکر، اجرای قرار صادره، قبل از ابلاغ به خوانده محترم.

  2ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت... عدد سکه کامل بهار آزادی در حق موکله، وفق مادتین 30 و 1082 قانون مدنی.

  3ـ همچنین الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری، وفق مادتین 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده تسبیب.

  با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

  وکیل خواهان

  0

  دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

  با عرض سلام و ادب

  به استحضار می رساند که اینجانب ساکن طبقه..... یک ساختمان مسکونی به آدرس ذکر شده در بالا هستم. مدتیست جناب آقای/خانم...........(مشتکی عنه) که همسایه طبقه........... ما با ایجاد سر و صدای مزاحم و بیش از اندازه باعث سلب آسایش ما و سایر همسایگان شده است. بدین ترتیب که کودکان وی تا نیمه شب در ساختمان می دوند و جیغ می کشند و صدای پاهای آنان و جیغ و سر و صدای آنها مانع استراحت ما و سایر ساکنین ساختمان شده است. اینجانب ناراحتی و اعتراض خود و سایر همسایگان را بارها به اطلاع ایشان رسانده ایم اما تغییری در شرایط حاصل نشده است. با توجه به شرایط پیش آمده از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی دارم.

  در ضمن سایر همسایگان آقای/خانم....................با شماره تماس.......................و آقای/خانم...................با شماره تماس....................... اعلام آمادگی کرده اند تا در صورت نیاز در دادگاه حاضر شوند و مطالب ذکر شده در این شکواییه را تایید کنند.

  0

  چک امکان دارد به 10 دلیل در شعب بانک‌ها برگشت بخورد.
  چک عادی به چکی گفته می‌شود که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکـن است خود صادرکننده یا حامل چک بوده و یا این که چک در وجه شـخص معـین و یا بـه حواله‌ کرد آن شخص صادر شده باشد، این چک‌ها به دو دسته چک‌های وصولی و برگشتی تقسیم می‌شود.
  چک وصولی به چکی گفته می‌شود که صحت آن مورد تایید بانک عهده بوده و بانک نسـبت بـه پرداخت آن اقدام کرده است. چک برگشتی به چکی گفته می‌شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول، به دلایل ذیل غیر قابل پرداخت است.
  1. امضا مطابقت ندارد.
  2. نقص امضا دارد.
  3. مغایرت تاریخ عددی و حروفی
  4. امضا چک مخدوش است.
  5. مندرجات چک مخدوش است.
  6. مبلغ حروفی با عددی چک مغایر است.
  7. حساب مورد نظر مسدود است.
  8. چک با این سری و سریال مسدود است.
  9. حساب دارای کسر موجودی است.
  10. حساب مورد نظر فاقد موجودی است.

  0

  جرم خیانت در امانت هم مثل بسیاری از جرایم مالی دیگر سابقه طولانی دارد و از قدیم در جوامع شایع بوده، در حقوق مردم با عنوان کلی کلاهبرداری بیان می شده. در حقوق انگلیس جرم مستقلی با عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال دیگری چه اینکه آن مال به مجرم سپرده شده باشد یا اینکه آن را سرقت کرده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب بود، جرم خیانت در امانت در فقه اسلامی و در آیات متعددی مردم را به رعایت امانت و درستکاری در روابط اجتماعی با همنوع سفارش نموده در روایات هم خیانت در امانت شدیدا مذموم دانسته شده و اما در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 م 241 پس از ذکر ارزشیابی که می تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد مجازات این جرم را از 6 ماه تا 3 سال حبس تعیین کرده بود. همچنین بیان شده بود که مجرم علاوه بر آن به تادیه غرامت از پنجاه تا پانصد تومان محکوم می شود در نتیجه می توان گفت که مجازاتی که برای این جرم تعیین شده بود بیشتر از مجازات حبس مقرر برای کلاهبرداری (6 ماه تا 2 سال) بوده همچنین مواد 239و 240 ق. م. ع استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و سوء استفاده از سفید مهر را مصداق خیانت در امانت دانسته بود اما جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 62 مواد 239 و 240 و 241 قانون مجازات عمومی را فسخ نمود و ماده 119 جرم عام خیانت در امانت و مواد 117 و 118 به ترتیب جرایم سوء استفاده از ضعف محجورین و سوء استفاده از مهر سفید را مورد حکم قرار دادند و با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 ماده 674 در مورد جرم عام خیانت در امانت م 673 به سوء استفاده از سفید مهر و ماده 596 به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص پرداخته شده در م 674 که عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را بیان می کند.

  گفته شده که هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته، چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود. یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد.

  یکی از اشتباهاتی که در بحث جرم خیانت درامانت پیش میاید این است که تصور می شود که برای تحقق جرم خیانت در امانت باید اول اثبات کنیم که عقد ودیعه ای بین فرد و طرف مقابل منعقد شده به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از این اشتباه در ابتدای این ماده چه در عقد امانت آور (اجاره – امانت – رهن – وکالت) را که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند.را بیان کرده است. قانونگذار در م 674 قانون تعزیرات از این هم فراتر رفته و سپرده شدن مال برای (هر کار با اجرت یا بی اجرت) را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته با توجه به عبارت (هرکار با اجرت یا بی اجرت) عقود دیگری مثل عقد عاریه را نیز می توان مبنای جرم خیانت در امانت دانست.

  جرم خیانت در امانت با توجه به جنبه عمومی و خصوصی جرم دارای هر دو جنبه می باشد و رضایت شاکی خصوصی مانع از اجرای مجازات در جنبه عمومی جرم نمی شود.

  با توجه به موارد ذکر شده اینگونه می توان خیانت در امانت را تعریف کرد که: خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

  عنصر قانونی تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت م 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد و اما عنصر مادی این جرم از سه بخش تشکیل شده است:

  1- رفتار مادی فیزیکی که به وسیله یکی از چهار عمل تصاحب – استعمال – تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق می پذیرد.

  استعمال: مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت.

  تصاحب: برخورد مالکانه با مال دیگری می باشد.

  اتلاف: تلف کردن مورد امانت مثل نابود کردن یا از بین بردن آن به هر وسیله ممکن ….

  مفقود کردن: ممکن است مال امانتی را بدون تلف کردن باعث شود که دستیابی مالک بر مال مورد امانت غیر ممکن گردد.

  شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت:

  1- باید موضوع جرم عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.

  2- سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی باشرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن که خود شامل سه جزء است

  3- سپرده شدن مال به امین

  4- سپرده شدن به یکی از طرق قانونی یعنی از طریق سرقت یا غصب مال را تصاحب نکرده باشد.

  5- شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن یعنی باید شخص موظف به مسترد کردن مال یا به مصرف معین رسانیدن آن باشد.

  خیانت در امانت هم مثل کلاهبرداری جرم مقید می باشد یعنی تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی باشد و ضرر به مالک و متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت است.

  و اما عنصر روانی جرم خیانت در امانت از دو بخش سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده.

  سوء نیت عام: این جرم به جزء اول عنصر مادی که همان عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده مربوط است و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی مرتکب باید یکی از اعمال تصاحب – تلف – استعمال یا مفقود را عمدا انجام دهد و اما منظور از سوء نیت خاص، این است که مرتکب قصد نتیجه داشته باشد یعنی قصد مرتکب ایجاد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد و اما مجازات جرم خیانت در امانت بنا بر ماده 674 ق. ت: مجازات این جرم 6 ماه تا 3 سال حبس می باشد و همچنین مانند سایر جرایم تعزیری شامل مجازات تکمیلی و تبعی نیز می باشد.

  0

  بر اساس مفهوم ماده 674 قانون مجازات اسلامی، در صورت سپردن هر نوع مال منقولی از جمله اتومبیل به عنوان امانت به امین و عدم استرداد آن به علت تصاحب، استعمال، مفقودی، اتلاف در صورت مطالبه، بحث خیانت در امانت اتومبیل مطرح می شود. برای مثال در صورتی که اتومبیلی برای نگهداری به شخصی داده شود ولی شخص امین به جای نگهداری با آن مسافر کشی کند، مرتکب خیانت در امانت شده است.

  – شرط ارتکاب خیانت در امانت این است که اتومبیل از طرف مالک به امین سپرده شود. و با وجود مطالبه، استرداد نشود.

  همچنین جهت انجام جرم خیانت در امانت، ایراد ضرر به مالک لازم است. هر چند که مرتکب منتفع نباشد.

  خیانت در امانت ماشین:

  رابطه امانی

  1- قانونی: قانون اشخاصی را به عنوان امین نصب می کند.

  الف- رابطه ولایت قهری:

  • خاص: پدر، جد پدری، وصی
  • عام: حاکم شرع و قیم منصوب از طرف حاکم (حفظ و نگهداری اموال موسی علیه)

  ب– رابطه قیمومیت: قیم شخصی است که از طرف برای نگه داری اموال محجور در صورتی که ولی خاصی نداشته باشد، تعیین می گردد.

  2- رایطه امانی قراردادی: در صورتی که مالک آگاهانه مال خود را برای نگهداری تصرف به امین می دهد – می تواند اجاره، ودیعه، رهن، وکالت؛ عاریه، مضاربه، مزارعه، مصاقات، شرکت.

  نتیجه حاصله:

  این جرم از جرایم مقید است. ورود ضرر، لازمه تحقق این جرم است حتی اگر مجرم منتفع نشده باشد. ذبح کردن حیوان سپرده شده ای که در شرف موت است. برای جلوگیری از خراب شدن گوشت آن، خیانت در امانت نیست. (باید بین فعل مرتکب و ضرر مالک رابطه علیت باشد).

  – شروع به جرم خیانت درامانت نداریم

  عنصر روانی:

  – سوء نیت عام: انجام عمل تصاحب، اتلاف، یا مفقودی

  – سوء نیت خاص: ایراد ضرر

  عدم استرداد باید با سوء نیت باشد. یعنی اگر ناتوان از استرداد باشد، خیانت در امانت نیست و باید قیمت را بدهد.

  0

  خیانت در امانت پول، قانون مدنی در ماده 607 در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می دارد: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد، برای آنکه آنرا مجانا نگه دارد. ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.

  استدلال کسانی که اعتقاد دارند پول می تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود اینست که مورد معامله در عقد ودیعه حتما باید مال باشد و هیچ تردیدی نیست در اینکه پول نیز مال است.

  اساتید حقوق معتقدند مورد ودیعه هم می تواند عین معین باشد، هم کلی در معین و هم عین کلی.

  اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد و چیزی که عین نیست هیچ گاه به معین تبدیل نمی شود. بنابراین وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود، شخص اصلا ملزم نیست همان عین یعنی اسکناس ها را به سپرده گذار مسترد کند چون در منظور طرفین، عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود، در حالی که در عقد ودیعه مستودع (امین) باید همان عین را به مودع تسلیم کند.

  رد مال خیانت در امانت:

  وقتی که شخصی پول را به طرف می سپارد، این پول داخل در سرمایه طرف قرار می گیرد (عقد قرض ماده 648 قانون مدنی) در واقع ذمه ی وی در مقابل آن شخص مشغول می شود و متعهد شده است که آن پول را در موعد معین به وی باز گرداند. حال اگر اسکناسی غیر از آنچه به وی سپرده بود را به صاحبش باز گرداند مسلما نمی توان او را الزام کرد که همان پول را برگرداند، زیرا چنین الزامی عقلایی نیست. در عقد امانت مطابق ماده 607 قانون مدنی مورد ودیعه توسط مستودع نگهداری می شود. در حالی که فرض نگهداری وجه نقد با کیفیتی که ماده ی فوق مورد نظر دارد (منظور استرداد همان عین است) به علت عینیت نداشتن آن، سالبه به انتفا، موضوع است.

  به محض اینکه پول به قبض شخص برای نگهداری درآید، فی الواقع در ذمه ی او قرار می گیرد که باید فلان مبلغ را به آن شخص بپردازد. ماده 619 قانون مدنی مقرر می دارد: ((امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد نماید. با مداقه در مواد 612الی 624 قانون مدنی، می توان منظور قانونگذار را در اینکه مال حتما باید عین باشد و باید همان مال مسترد شود، دریافت.

  اما فرض استرداد همان وجوه با همان شماره سریال و مشخصات ظاهری اصلا منطقی نیست و می توان از این مواد نتیجه گرفت که پول نمی تواند مورد امانت واقع شود.

  عده ای معتقدند اگر طرف این پول را خرج کند، خیانت درامانت است که این نظرنه با قانون وفق دارد نه اصول حقوقی، چرا که طرف ملزم است معادل آن وجه را بپردازد و هیچ تفاوتی نمی کند که آن وجوه دارای همان شماره سریال باشد یا خیر، بلکه ارزش اعتباری آن مد نظر است که همان قدرت خرید است با هر شکلی که عرفا معتبر باشد چه اسکناس 10 هزار تومانی کهنه و چه نو، از لحاظ قدرت خرید تفاوتی ندارد و در واقع شخصی که اینجا خائن نامیده شده، مدیون است. از طرف دیگر در عقد ودیعه طرفین می توانند شرط کنند که باید همان پول با همان مشخصات مسترد شود.

  در فرض اینکه این وجوه هیچ امتیازی ازنظر ارزش با وجوه دیگر ندارد، به نظر می رسد که انجام این شرط مخالف بند 2 ماده 232قانون مدنی است. زیرا ماده فوق مقرر می دارد که شرط باید دارای منفعت عقلایی باشد. شرط اینکه باید همان اسکناس ها مسترد شود. چون ارزش ان با سایر اسکناس های مشابه تفاوتی نمی کند حتی اگر از نظر کمیت و قیمت مندرج در ان کمتر یا بیشتر باشد. پس شرط مزبور نمی تواند نفع عقلایی داشته باشد و شرط باطل است اما مفسد عقد نیست و به نظر نمی رسد که الزام به انجام آن لزومی داشته باشد.

  در واقع وجوهی که به امانت سپرده می شود، هر چند در قالب امانت است اما شرایط آن را ندارد و بیشتر به عقد قرض موضوع ماده 648 ق. م شباهت دارد تا عقد ودیعه.

  بر این اساس در صورتی که مطابق شروط آن عقد عمل نشد، نمی تواند مطابق ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جنبه ی کیفری داشته باشد.

  گاهی طرفین در هنگام ایجاد ماهیت عقدی، به نادرست آن را با نام ماهیت دیگری معرفی می کنند. اما واضح است که برای ساختن ماهیت عقد تشکیل یافته، باید اراده و قصد مشترک آنها مورد بررسی قرار گیرد و نامگذاری طرفین را نمی توان ضابطه ی تشخیص ماهیت عقد مزبور دانست.

  0

  چک بوسیله ی امضاء کننده در طی عملیات شکلی بوجود می آید و صادر کننده آنرا صرفا برای امانت گذاردن بوجود نمی اورد، بلکه گاها در اثر یک رابطه قراردادی یا تعهدی چکی از طرف صادر کننده به گیرنده چک که طرف قرارداد یا متعهد له می باشد واگذار و سپرده می شود.

  دهنده چک امانی غالبا با هدف و قصد امانت گذاردن، چکی را به طرف معامله ی خود نمی دهد بلکه قصد او قوام بخشیدن و ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل خود است و استرداد چک مزبور نیز زمانی امکان پذیر است که معامله یا قراردادی به طور صحیح و بدون آنکه طرفین تخلفی نمایند به پایان برسد.

  چنانچه واقعا ماهیت چک امانی، امانت گذاردن آن باشد، بایستی هرگاه امانت گذارنده اراده کند بتواند مورد امانت خود را مسترد نماید، زیرا او مالک مال خود است و ید امانی امین، به محض در خواست امانت گذارنده ساقط می شود.

  در خصوص چک هایی که ادعای امانی بودن آنها مطرح می شود، امانت گذارنده نمی تواند چک خود را (امانت خود را) هر موقع که بخواهد مسترد نماید بلکه فقط زمانی می تواند نسبت به استرداد چک خود اقدام نماید که شرایط و تعهدات قرارداد و معامله را به درستی به انجام رسانده باشد.

  خیانت در امانت چک حامل:

  امین حق واگذاری چک مورد امانت به دیگری را ندارد و در صورت واگذاری ان مرتکب جرم خیانت در امانت می شود. م14 قانون صدور چک، صادر کننده را در صورتی قابل مجازات می داند که او نتواند ادعای امانی بودن چک را ثابت کند، بنابراین در صورتی که امانی بودن چک ثابت شود، صادر کننده قابل مجازات نیست،زیرا انتقال آن منطبق با قانون و مورد حمایت نبوده و از لحاظ مدنی هم مدیون محسوب نمی شود.

  وقتی چکی به صورت وعده دار صادر می شود این عمل تلویحا توافقی است بین طرفین، تا دارنده صرفا در تاریخ سررسید به بانک مراجعه کند در حالیکه عملا دارنده ی چک می تواند پیش از سررسید مراجعه نموده و حتی با گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک، علیه صادر کننده به عنوان صدور چک وعده دار شکایت نماید، اما این اقدام به عنوان خیانت درامانت شناخته نمی شود، چون این حقی است که با توجه به تعریف چک، قانون صدور چک به دارنده می دهد.

  با توجه به ماده 3 مکرر الحاقی، چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از آن تاریخ قابل وصول است. بنابراین اگر توافق طرفین بر عدم وصول ان قبل از سررسید باشد، اصولا امکان دریافت وجه آن وجود ندارد و ارتکاب بزه خیانت در امانت محال است.

  اما اگر چکی به تاریخ روز صادر شود ولی طرفین توافق نمایند دارنده پس از مدتی از تاریخ صدور چک برای دریافت ان مراجعه نماید، لکن بر خلاف ان عمل کند چنین عملی خیانت در امانت است.

  ماده 674 قانون مجازات اسلامی شامل چک هایی نیز می شود که ممکن است امضاء نشده باشد اما در یک رابطه ی امانی سپرده شده باشد مثلا شخصی که قصد مسافرت دارد دسته چک خود را که امضاء نگردیده نزد دیگری به امانت می گذارد.

  اگر چنانچه چکی از ید امین خارج شده باشد شخص امانتگذار می بایست مبلغ چک را بپردازد و سپس علیه امین شکایت کند و آنچه که به عنوان چک امانتی مورد حکم یا مستند محاکم یا متهمین صادر کننده ی چک بلامحل قرار می گیرد در واقع چک امانتی نیست بلکه این گونه چک ها را باید چک های بلامحل امانتی تلقی کرد.

  0

  خداوند در آیه 58 سوره ی مبارکه ی نساء مردم را به عنایت امانتداری فرمان داده است و در آیاتی نیز از ارتکاب خیانت در امانت نهی فرموده است.

  امانت داری از منظر اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است، چراکه اعتماد میان افراد جامعه را فراهم می کند و لازمه ی زندگی اجتماعی است و خیانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومی شده و اعتماد عمومی را خدشه دار کرده و به سرمایه ی اجتماعی لطمه می زند.

  خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی نیز جرم بوده و برای مرتکبان آن مجازات تعیین شده است و خسارت زیان دیده نیز می بایست جبران شود.

  جرم خیانت در امانت در قانون تعریف نشده اما حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در موارد 673و674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) خیانت در امانت رد به عمل عمدی و بر خلاف امانتداری امین و به ضرر صاحب مال تعریف کرده اند.

  دکتر میرمحمد صادقی در تعریف این جرم می نویسد: (یانت در امانت عبارتست از: استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است. (کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت ص 147)

  در حال حاضر عنصر قانونی جرم خیانت درامانت در ماده 674 قانون تعزیرات سال 1375 امده و مجازات آن شش ماه تا سه سال حبس پیش بینی شده است.

  برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما بایستی موضوع جرم مال یا وسیله ی تحصیل مال باشد و مال امانی از سوی مالک یا متصرف قانونی به یکی از طرق قانونی و با شرط استرداد یا به مصرف معینی رسانیدن به امینی سپرده شود.

  علاوه بر این باید بین فعل مرتکب جرم خیانت در امانت و ضرر مالک یا متصرف قانونی ان رابطه ی علیت برقرار باشد. برخلاف جرم کلاهبرداری در تحقق این جرم ضرورتی ندارد که خود خائن از مال منتفع شده باشد، همچنین برخلاف جرم کلاهبرداری که متهم با توسل به وسایل متقلبانه مال غیر را بدست می آورد، زیان دیده از جرم، با میل و رضای خود را در اختیار متهم می گذارد. برای تحقق جرم خیانت در امانت لزوما نیازی به عقد امانت یا ودیعه نیست.

  قانونگذار در ابتدای ماده 674 قانون تعزیرات از چهار عقد امانت آور (اجاره، امانت، رهن و وکالت) به عنوان عقودی که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند، نام برده است و برای جلوگیری از فرار خائنین از مسئولیت به بهانه ی این که عقدی بین آنان و مالک یا متصرف مال منعقد نشده و یا اینکه آن عقد باطل بوده است، خود را از محدوده ی عقود خارج کرده است و سپردن مال برای هر کار با اجرت و یا بی اجرت را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته است به عنوان مثال در ماده 673 قانون یاد شده برای سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء یک تا سه سال حبس تعیین کرده است.

  در جرم خیانت در امانت سپردن مال باید از راه های قانونی و توسط مالک یا متصرف قانونی صورت گرفته باشد، بنابراین اگر سارق مال مسروقه را به دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگرداندن مال، آنرا به ضرر سارق، به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلا از ان به نفع خود استفاده کند، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.

  صور خاص خیانت در امانت:

  1- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص:
  ماده 596 قانون مجازات اسلامی، هرکس با استفاده از ضعف نفسی شخصی یاهوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته ای یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود. به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از 6 ماه تا2 سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از 3 تا 7 سال حبس خواهد بود.

  2- سود استفاده از سفید مهر:

  ماده 673
  3- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی:

  اختلاس این افراد مشمول این مورد است. در ماده 5 تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مطرح شده است

  4- جرایم در حکم خیانت در امانت:

  اعمال مجرمانه ای که قانونگذار، ارتکاب آن ها را به موجب قوانین (غیر از قانون مجازات) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت دانسته است. این موارد عبارتند از:

  - در قانون تجارت: سوء استفاده دلال، حق العمل کار یا مدیر تصفیه
  - در قانون تصدیق انحصار وراثت: در خصوص مسئولیت متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مذکور است، در صورتی که مال یا دین را استرداد نکنند
  - در قانون ثبت اسناد و املاک: عدم انجام تکالیف متولی یا نماینده اوقاف در مواردی که علیه دین اموال، پرونده ای مطرح است. در صورتی که در که در اثر تبانی باشد.

  در قانون شرکت های تعاونی: خیانت در امانت هریک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در مورد وجوه یا اموال شرکت یا اتحادیه

  -خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشت است.
  – خیانت در امانت در مال مشاع به صورتی که مرتکب آن یکی از شرکای مال مشاع باشند، ممکن است.
  – خیانت در امانت در پرونده استرداد جهیزیه مطرح نیست.

  0

  امانتداری در اموال سپرده شده به شخص علاوه بر بحث قانونی آن در مباحث شرعی نیز بسیار مورد توجه قرار داشته و به قبح خیانت در امانت تاکید بسیاری شده است. نکته ی حائز اهمیت این است که عموما این جرم نسبت به اموال مادی و ملموس قابل تصور است اما بر خلاف این تصور با توجه به رواج استفاده از اسناد تجاری در معاملات، امروزه می توان به بحث خیانت در امانت اسناد تجاری به یکی از مبتلا به ترین انواع خیانت در امانت اشاره کرد. اسناد تجاری عموما جهت پرداخت مدت دار استفاده می شوند اما در برخی موارد این اسناد جهت تضمین معامله و ضمانت پرداخت به کاربرده می شود بطور مثال در معامله ای که ثمن آن بصورت اقساطی پرداخت می شود خریدار سفته ای بابت تضمین پرداخت به فروشنده می دهد که ممکن است وصف امانی بودن در متن سفته قید شود یا نشود، در حالت اول در صورت کارسازی سفته توسط فروشنده قبل از تحقق شراط وصول ان جرم خیانت درامانت محقق شده زیرا وصف امانت صریحا در متن چک قید شده است اما در حالت دوم که وصف امانت مغفول مانده تحقق جرم نیاز به طرح شکایت واحد از وصف امانت توسط دادرس دارد. با توجه به توضیحات مذکور بحث خیانت در امانت در سفته قابلیت تحقق داشته و در صورتی که بتوان وصف امانی بودن را احراز نمود. می توان وقوع این جرم را احراز کرد و صرف کار سازی سفته امانی حتی اگر منجر به دریافت وجه آن هم نشود جهت احراز خیانت در امانت کفایت می کند و لزومی جهت دستیابی به مال موضوع سفته وجود ندارد.

  تفاوت خیانت در امانت و کلاهبرداری:

  1- در کلاهبرداری انتفاع مهم است ولی در خیانت در امانت مهم نیست.

  2- در کلاهبرداری، متهم با وسایل متقلبانه مال را به دست می آورد ولی در خیانت در امانت، مال سپرده شده است.

  تفاوت خیانت در امانت و سرقت:

  در سرقت، مال به طور مخفی تحصیل می شود.

  تفاوت خیانت در امانت و تخریب:

  ممکن است جرم تخریب و خیانت در امانت توام مطرح شوند.