امروز جمعه 30 مهر 1400
lawman.cloob24.com
0

 1- مراجعه متقاضی به دفتر خانه و اخذ درخواست تفکیکی و ارائه آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفکیکی که تهیه نموده باشد. ٢- دستور ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و ارجاع به نماینده جهت اقدام. 3- ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن به نماینده. 4- بررسی و تهیه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداری برای تایید عند اللزوم. 5- امضاء نامه وسیله مسئول مربوطه و صدور أن 6- برگشت پرونده به بایگانی وضبط أن تا وصول پاسخ شهرداری 7 - مراجعه متقاضی به ثبت پس از بازگشت دو ماه از تاریخ تسلیم نامه به شهرداری در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداری جهت ادامه عملیات تفکیک.

8- وصول پاسخ از شهرداری منضم به نقشه تأیید شده ها 9- دستور ثبت نامه شهرداری در دفتر اندیکاتور و تعیین وقت مراجعه بعدی وسیله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضی 10 - ثبت نام در دفتر اندیکاتور | 11- ارسال سوابق به بایگانی جهت ضبط نا مراجه متقاضی در روز تعیین شده. 12- مراجعه متقاضی در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعیین نماینده ونقشه بردار 13 تعیین نماینده و نقشه بردار وسیله مسئول مربوطه جهت عزیمت به محل 14- تودیع فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق 15- عزیمت نماینده ونقشه بردار به محل همراه متقاضی 16-معرف ملک وسیله متقاضی وتشخیص حدود توسط نماینده و برداشت نشده و ارزیابی توسط نقشه بردار و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی 17- ترسیم نقشه تفکیکی و تنظیم برگ ارزیابی وسیله نقشه بردار ونهبه صورت جلسه تفکیکی وسیله نماینده وامضاء آن وسیله نقشه بردار و نماینده ومتغاضی 18- ارائه گزارش نماینده ونقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه ونقشه تفکیکی 19- گواهی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت. 20- برسی مسئول اداره و ارجاع به حسابداری جهت اخذ هزینه تفکیک 021 ارسال پرونده به حسابدار جهت محاسبه هزینه تفکیک 22- پرداخت هزینه تفکیک توسط متقاضی در بانک. 23 پیوست قبض پرداخت هزینه تفکیک به پرونده و ارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء 23- کنترل و امضاء صورت مجلس تفکیکی وسیله مسئول مربوطه د- ارسال صورت مجلس تفکیکی به اندیکاتور جهت صدور و ارسال آن به دفتر خانه 26- صدور صورت جلسه تفکیکی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه 27- برگشت پرونده همراه با سوابق به بایگانی جهت ضبط در ردیف مربوطه

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه