امروز یکشنبه 29 فروردین 1400
lawman.cloob24.com
0

فروشنده: آقای / خانم. فرزند:. بشناسنامه شماره. صادره. متولد. به شماره ملی. ساکن.

خریدار: آقای / خانم. فرزند:. بشناسنامه شماره. صادره. متولد. به شماره ملی. بشماره پلاک ملی اختصاصی نیروی انتظامی. ساکن.

مورد معامله: تمامی ششدانگ یک دستگاه اتومبیل / خودرو. مدل. سیستم. به شناسه خودرو. دارای موتور شماره. و شاسی شماره. به رنگ. خریداری فروشنده طبق. بانضمام لوازم و تجهیزات موجود و منصوبه که برؤیت کامل خریدار رسیده و با قرار هما ایجاب و قبول و قبض و اقباض حاصل و محقق و عین مورد معامله در تصرف و به قبض خریدار در آمده و داده شده است.

قیمت و مبلغ مورد معامله:. ریال وجه رایج که تمام آن با قرار تسلیم فروشنده نامبرده بالا گردیده است. اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن به اعلی مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفین بعمل آمد و مفاد بخشنامه 130/10-14/1/58 سازمان ثبت به خریدار تذکر داده شد. مع الوصف نامبرده مسئولیت شناسائی فروشنده را عهده دار گردید. مسئولیت انجام معامله از هر حیث و جهت با متعاملین است. علاوه آنکه فروشنده با علم و اقرار به مالکیت مورد معامله و قبول مسئولیت کشف فساد در آن به مدت ده سال و خریدار نیز با قبول مالکیت وی در آن و طرفین با آگاهی و وقوف کامل و علم و اقرار به خصوصیات و مشخصات و کم و کیف و مستحق للغیر نبودن مورد معامله و بلامعارض بودن آن و با مسئولیت تامه و کامل خود و قبول مسئولیت های مترتبه قانونی از هر حیث و جهت و تحت هر عنوان، این سند و دفتر مربوطه را امضاء نمودند.

مالیات نقل و انتقال به مبلغ. ریال بموجب فیش شماره. بانک ملی ایران شعبه. واریز و عوارض سالیانه تا آخر سال جاری تماماً طبق گواهی شماره. شهرداری. و طی فیش شماره. و عوارض نقل و انتقال طی گواهی شماره. شهرداری. و فیش شماره. پرداخت و تأدیه شده است و فیش های مربوطه عیناً تسلیم خریدار شد و چنانچه هر گونه بدهی مربوط به قبل از تنظیم سند، برای مورد معامله کشف شود، پرداخت و تأدیه آن بعهده خریدار است، لیکن وی حق دارد از فروشنده آنرا وصول و مطالبه نماید. ضمناً کارت هوشمند سوخت خودرو مورد معامله که مشخصات و خصوصیات آن نزد متعاملین محرز است، به خریدار تحویل داده شد. مضافاً به اینکه حسب الاظهار متعاملین، کارت هوشمند سوخت خودرو مورد معامله از مراجع و مبادی ذیربط بخاطر معاذیر اداری اخذ نشده است. ضمناً حسب الاظهار متعاملین خودرو مورد معامله دارای بیمه نامه شخص ثالث بوده که طرفین از مشخصات و خصوصیات و کم و کیف آن آگاهی و وقوف دارند.

به تاریخ./. /. هجری شمسی

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه