امروز یکشنبه 29 فروردین 1400
lawman.cloob24.com
0

به تاریخ ………. پرونده کلاسه …. شماره دادنامه …….

مرجع رسیدگی:شعبه …. دادگاه عمومی ……….

خواهان: آقای (الف)…….

خوانده: آقای (ب)…………

خواسته: مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره …….

گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه

در خصوص داخواست خواهان ……. به طرفیت خوانده …. به خواسته مطالبه مبلغ ……. ریال وجه مدرکیه با احتساب خسارت. توجهاً به فتوکپی مصدق یک فقره سفته مدرکیه به شماره خزانه داری کل …. به مبلغ …. و اینکه خوانده با اطلاع از دعوی و جلسه دادرسی حاضر نگردیده و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. لذا، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ زیر در حق خواهان صادر می نماید:
1- مبلغ …….ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ ……. ریال بابت هزینه دادرسی. رای صادره غیابی وفق مقررات قابل رسیدگی واخواهی در این دادگاه است. (نمونه رای مطالبه سفته)

رئیس / دادرس شعبه ……. دادگاه عمومی

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه