امروز پنجشنبه 16 مرداد 1399
lawman.cloob24.com
0

گرچه قرار تامین خواسته به خوانده ابلا‌غ می‌شود و وی حق دارد ظرف 10 روز به دادگاه صادرکننده قرار، به آن اعتراض نماید و دادگاه نیز در اولین جلسه، ضمن رسیدگی به اعتراض،نسبت به آن تعیین تکلیف می‌کند، قرار تامین باید متعاقب ابلا‌غ به خوانده فورا اجرا شود. در مواردی که ابلا‌غ فوری ممکن نباشد و تاخیر،باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد،قرار تامین ابتدا،اجرا و سپس،به خوانده ابلا‌غ می‌شود (مواد 116 و117 قانون آئین دادرسی مدنی)،قرار قبول یا رد تامین خواسته طبق ماده 119 همان قانون قابل تجدید نظر نبوده و قطعی است.

- بعلا‌وه،خوانده (مرد)می‌تواند به عوض مالی که همسرش به دادگاه معرفی کرده و در شرف توقیف بوده و یا توقیف شده است،وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها به ودیعه بگذارد، همچنین‌،می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است،به مال دیگر بنماید،مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده ازنظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا‌، توقیف شده است،کمتر نباشد.لکن،در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشده،تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.درخواست تبدیل از دادگاهی می‌شود که قرار تامین را صادر کرده است.دادگاه مکلف است ظرف 2 روز به درخواست تبدیل،رسیدگی کرده،قرار مقتضی صادر نماید(ماده 124 و 125 قانون آئین دادرسی مدنی.)

- با این وجود،صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده(مرد)به میزان مهریه یا بخشی از آن،به معنای امکان برداشت سریع از آن و یا محکومیت مشارالیه (خوانده)محسوب نمی‌گردد و جهت حصول بدان، ضرورت تقدیم دادخواست راجع به اصل خواسته (مطالبه مهریه)ازسوی خواهان (زن)ضروری است.لذا،در صورت درخواست صدور قرار تامین خواسته از اموال خوانده،زن باید در این مرحله نسبت به تقدیم<دادخواست مطالبه مهریه>،اقدام نماید و این خواسته را در ستون خواسته دادخواست درج کند.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه