امروز دوشنبه 11 مرداد 1400
lawman.cloob24.com
0

موکل: آقای / خانم.................................... فرزند:............................... بشناسنامه شماره............................ متولد.......................... صادره از............................ به شماره ملی................................. ساکن................................................

وکیل: آقای / خانم.................................... فرزند:..................................بشناسنامه شماره............................ متولد....................... صادره از............................ به شماره ملی................................. ساکن................................................

مورد وکالت: مرجوع نمودن یا ترخیص کالاهای موکل موضوع قبض انبار
شماره ................................. مورخ....................................... صاره از گمرک.................... به مبدأ یا هر مقصدی که وکیل صلاح مقتضی بداند وفق قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن و سایر مقررات جاری با حق انجام تمامی امور مربوطه از بدو الی ختم در این رابطه اعم از امضاء اظهارنامه، تعیین تعرفه، اعتراض، شرکت در کمیسیون ها حتی کمیسیون حل اختلاف و دفاع و مراجعه به مرکز جمع آوری و فروش کالای متروکه و انبارها و غیره به منظور انجام موارد فوق اعم از امور پیش بینی شده و نشده راجعه.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل غیر ولو مکرر با داشتن اختیار عزل نمودن وکلای انتخابی خویش در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات مزبوره می باشد اقدام و امضاء وی در این موراد به جای اقدام و امضاء موکل صحیح و نافذ است و نیازی به کسب اذن و اجازه مجدد یا حضور موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت با مؤثر است.

تاریخ:................................. محل امضاء:

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه